Faculty

Linyong ZHU

Email : linyongzhu@sjtu.edu.cn

Office address : 513B Wenxuan building (Minhang)

Boards, Advisory Committees, Professional Organizations
Selected Publications

1.    Kaiyi Huang, Xianjun Chen, Chunyan Li, Qianqian Song, Huiwen Li, Linyong Zhu*Yi Yang*, Aiming Ren*, Structure-based investigation of fluorogenic Pepper aptamerNat. Chem. Biol., 2021, accepted.

2.    Wenjie Zhang, Bingkun Bao, Fei Jiang, Yiqing Zhang, Renjie Zhou, Yuezhi Lu, Sihan Lin, Qiuning Lin*, Xinquan Jiang*, Linyong Zhu*Promoting Oral Mucosal Wound Healing with a Hydrogel Adhesive Based on a Phototriggered S‐Nitrosylation Coupling Reaction. Adv. Mater.2021, DOI: 10.1002/adma.202105667.

3.   Yujie Hua, Huitang Xia, Litao Jia, Jinzhong Zhao, Dandan Zhao, Xiaoyu Yan, Yiqing Zhang, Shengjian Tang, Guangdong Zhou*, Linyong Zhu, Qiuning Lin*. Ultrafast, tough, and adhesive hydrogel based on hybrid photocrosslinking for articular cartilage repair in water-filled arthroscopy. Sci. Adv.2021, 7, eabg0628.

4.   Jian Zhang, Yongjun Zheng, Jimmy Lee, Jieyu Hua, Shilong Li, Ananth Panchamukhi, Jiping Yue, Xuewen Gou, Zhaofan Xia, Linyong Zhu*, Xiaoyang Wu*. A pulsatile release platform based on photo-induced imine-crosslinking hydrogel promotes scarless wound healing. Nat. Commun., 2021, 12, 1670.

5.    Xianjun Chen, Dasheng Zhang, Ni Su, Bingkun Bao, Xin Xie, Fangting Zuo, Lipeng Yang, Hui Wang, Li Jiang, Qiuning Lin, Mengyue Fang, Ningfeng Li, Xin Hua, Zhengda Chen, Chunyan Bao, Jinjin Xu, Wenli Du, Lixin Zhang, Yuzheng Zhao, Linyong Zhu*, Joseph Loscalzo, Yi Yang*, Visualizing RNA Dynamics in live cells with bright and stable fluorescent RNAs. Nat. Biotechnol., 2019, 37, 1287-1293.

6.    Yi Hong, Feifei Zhou, Yujie Hua, Xianzhu Zhang, Chengyao Ni, Dihao Pan, Yiqing Zhang, Deming Jiang, Long Yang, Yiwei Zou, Dongsheng Yu, Jinwei Zhang, David E. Arnot, Boon Chin Heng, Xiaohui Zou, Linyong Zhu*, Shufang Zhang *, & Hongwei Ouyang*, A strongly adhesive haemostatic hydrogel for the repair of arterial and heart bleeds. Nat. Commun., 2019, 10, 2060.

7.   Qiuning Lin, Lipeng Yang, Zhiqiang Wang, Yujie Hua, Dasheng Zhang, Bingkun Bao, Chunyan Bao, Xueqing Gong, Linyong Zhu*, Coumarin Photocages Modified with an Electron-Rich Styryl Moiety at the 3-Position: Long Wavelength Excitation, Rapid Photolysis and Photobleaching. Angew Chem Int. Ed., 2018, 57, 3722.

8.   Sujun Chen, Yichun Wang, Ting Nie, Chunyan Bao*, Chenxi Wang, Tianyi Xu, Qiuning Lin, Da-Hui Qu, Xueqing Gong, Yi Yang, Linyong Zhu* Sujun ChenSujun ChenKey Laboratory for Advanced Materials and Joint International Research Laboratory of Precision Chemistry and Molecular Engineering, Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science & Technology, 130 Meilong Road, Shanghai, 200237, ChinaAn artificial molecular shuttle operates in lipid bilayers for ion transportJ. Am. Chem. Soc.2018, 140, 17992.

9.   Zunzheng Ming, Jinyan Fan, Chunyan Bao*, Yuan Xue, Qiuning Lin, Linyong Zhu*Photogenerated Aldehydes for Protein Patterns on Hydrogels and Guidance of Cell Behavior. Adv. Funct. Mater., 2018, 1706918.

10.  Zunzheng Ming, Xing Ruan, Chunyan Bao*, Qiuning Lin, Yi Yang, Linyong Zhu*Micropatterned Protein for Cell Adhesion through Phototriggered Charge Change in a Polyvinylpyrrolidone HydrogelAdv. Funct. Mater.2017, 27, 1606258.

11.  Yunlong Yang, Jieyuan Zhang, Zhenzhen Liu, Qiuning Lin*, Xiaolin Liu, Chunyan Bao, Yang Wang*, Linyong Zhu*Tissue-Integratable and Biocompatible Photogelation by the Imine Crosslinking Reaction. Adv. Mater.2016, 28, 2724-2730.

12.  Zhenzhen Liu, Tao Liu, Qiuning Lin, Chunyan Bao, Linyong Zhu*Sequential Control over Thiol Click Chemistry by a Reversibly Photoactivated Thiol Mechanism of SpirothiopyranAngew Chem Int. Ed., 2015, 54, 174-178.

13.  Chunyan Bao, Linyong Zhu*, Qiuning Lin, He Tian, Building Biomedical Materials using Photochemical Bond CleavageAdv. Mater.2015, 27, 1647-1662.

14.  Linzhi Zhao, Juanjuan Peng, Qi Huang, Chunyan Li, Min Chen, Yun Sun, Qiuning Lin, Linyong Zhu*, Fuyou Li*, Near-Infrared Photoregulated Drug Release in Living Tumor Tissue via Yolk-Shell Upconversion Nanocages. Adv. Funct. Mater., 2014, 24, 363-371.

15. Zhenzhen Liu, Qiuning Lin, Yun Sun, Tao Liu, Chunyan Bao, Fuyou Li, Linyong Zhu*, Spatiotemporally Controllable and Cytocompatible Approach Builds 3D Cell Culture Matrix by Photo-Uncaged-Thiol Michael Addition Reaction. Adv. Mater.2014, 26, 3912-3917.

16.  Qiuning Lin, Chunyan Bao, Yunlong Yang, Qiannan Liang, Dasheng Zhang, Shuiyu Cheng, Linyong Zhu*, Highly Discriminating Photorelease of Anticancer Drugs Based on Tumor- Hypoxia Activatable Phototriggers Conjugated Chitosan Nanoparticles. Adv. Mater., 2013, 24, 1981-1986.

17.   Qiuning LinChunyan BaoShuiyu ChengYunlong YangWei JiLinyong Zhu*, Target-Activated Coumarin Phototriggers Specifically Switch on Fluorescence and Photocleavage upon Bonding to Thiol-Bearing Protein. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 5052-5055.

18.  Qiuning Lin, Qi Huang, Chunyan Li, Chunyan Bao*, Zhenzhen Liu, Fuyou Li, Linyong Zhu*, Anticancer Drug Release from a Mesoporous Silica Based Nanophotocage Regulated by Either a One- or Two-Photon Process. J. Am. Chem. Soc.2010, 132, 10645-10647.

19.   Linyong Zhu, Wuwei Wu, Mingqiang Zhu, Jason J. Han, James K. Hurst*, Alexander D. Q. Li*, Reversibly Photoswitchable Dual-Color Fluorescence Nanoparticles as a New Tool for Cell Imaging. J. Am. Chem. Soc.2007, 129, 3524-3526.

20.    Linyong Zhu, Rafail F. Khairutdinov, James K. Hurst*, Photoregulated Transmembrane Charge Separation by Linked Spiropyran- Anthraquinone Molecules. J. Am. Chem. Soc.2006, 128, 825-835.

21.  Linyong Zhu, Mingqiang Zhu, James K. Hurst*, Alexander D. Q. Li*, Light-Controlled Molecular Switches Modulate Nanocrystal Fluorescence. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 8968-8970.

Patents